مقالات پژوهشی
سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
اين تحقيق به بررسي رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي در بين 362 خانواده ايثـارگر(جانبـاز 322 نفـر و آزاده40 نفـر ) در سطح استان چهارمحال و بختياري پرداخته است...

چكيده 

اين تحقيق به بررسي رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي در بين 362 خانواده ايثـارگر(جانبـاز 322 نفـر و آزاده40  نفـر ) در سطح استان چهارمحال و بختياري پرداخته است. جمعيت نمونه تعداد 364 ايثارگر بوده كه به روش سيـستماتيك مـورد مطالعـه قرار گرفته اند. واحد نمونه گيري فرد 16 سال به بالا مي باشد. تحقيق با روش پيمايشي انجام و ابزار جمع آوري اطلاعات در ايـن تحقيق ، پرسشنامه محقق ساخته به همراه مصاحبه است كه 19 سوال مربـوط بـه متغيرهـاي دمـوگرافيكي و سـاختاري و 148 سوال مربوط به رفتارهاي فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي و 24 سوال، ويژه نوع بينش فرهنگي (فردگرايي و جمع گرايي)بـه انـضمام يك سوال باز است. اعتبار پرسشنامه از نوع صوري بوده و همبستگي دروني شاخص ها با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه گرديدهكه قابليت اعتماد كل پرسشنامه برابر با 77/ مي باشد.

قلمرو موضوعي اين تحقيق بيش از 174 نوع رفتار فرهنگـي ، اجتمـاعي و مذهبي است كه ارتباط آنها با متغيرهاي مستقل 11 گانه در دوسطح توصيفي و استنباطي مورد سنجش واقع شده است. 

کلمات کلیدی: رفتارهاي فرهنگي-اجتماعي -خانواده هاي ايثارگر

دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده