سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۷
امروز تمامي جوامع در مساله شكل گيري هويت در گير هستند. هويت از جمله مباحتي است كه در حـوزه هـاي مختلـف علمـي مورد توجه قرار گرفته است. ايجاد يك هويت و دستيابي به يك تعريف منسجم از خود، مهمترين جنبه رشد روانـي اجتمـاعي در دوره نوجواني مي باشد و هويت مثبت باعث بالندگي و رشد فرد در اجتماع خواهد شد...

چكيده 

امروز تمامي جوامع در مساله شكل گيري هويت در گير هستند. هويت از جمله مباحتي است كه در حـوزه هـاي مختلـف علمـي مورد توجه قرار گرفته است. ايجاد يك هويت و دستيابي به يك تعريف منسجم از خود، مهمترين جنبه رشد روانـي اجتمـاعي در دوره نوجواني مي باشد و هويت مثبت باعث بالندگي و رشد فرد در اجتماع خواهد شد. 

هدف اين پژوهش بررسي مقايسه اي پايگاه هاي هويت دانشجويان شاهد وغير شاهدمي باشد. طرح پژوهش از نـوع علـي مقايـسهاي كه متشكل از دو گروه دانشجويان شاهد و دانشجويان غير شاهد دانشگاه آزاد مشهد در سال تحصيلي 1386 به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شده است.روش نمونه گيري بصورت خوشه اي و حجم نمونه در هر گروه شاهد و غيـر شـاهد70 نفـر مـي باشد ابزار پژوهش در اين تحقيق ››آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من‹‹ استفاده شده علاوه بر استفاده از آمار توصـيفي از آمار استنباطيT  مستقل وخي دو براي آزمون فرضيات استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان داد: 

1-      در دستيابي هويت بين دانشجويان شاهد وغير شاهد تفاوتي مشاهده نمي شود.

 2-      در دستيابي پايگاه هويت بين دانشجويان شاهد مجرد و شاهد متاهل تفاوتي مشاهده نمي شود. 

3-      در دستيابي پايگاه هويت بين دانشجويان پسرشاهد ودختر شاهد تفاوتي مشاهده نمي شود.

4-      بين ميانگين پايگاه هويت موفق در دانشجويان شاهد وغير شاهد تفاوت معناداري وجود داشت.( 5% p < ) 

5-      بين ميانگين پايگاه هويت معوق در دانشجويان شاهد وغير شاهدتفاوت معناداري وجود نداشت. ( 5% p > ) 

6-      بين ميانگين پايگاه هويت سردرگم دردانشجويان شاهد وغير شاهد تفاوت معناداري وجود داشت. ( 5% p < ) 

7-      بين ميانگين پايگاه هويت زودرس در دانشجويان شاهد وغير شاهد تفاوت معناداري وجود داشت. ( 5% p < )  

اين تحقيق نشان داده كه حضور پدر در كل هويت تاثير چنداني ندارد ،آن درهويت يابي به پايگاههاي هويت وطي مراحل رشـدي بسيار موثر مي باشد.در بعضي از پايگاههاي هويت از جمله پايگاه هويت سردرگم كه از درجات پايين رشدي هويت مي باشد نمـره

دانشجويان شاهد بيشتر از دانشجويان عادي مي باشدو در هويت موفـق وزودرس دانـشجويان عـادي درجـات بـالاتري نـسبت بـه دانشجويان شاهد مشاهده شد. 

 

واژه هاي كليدي: پايگاه هويت (موفق،معوق،سردرگم،زودرس)

دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده