مقالات پژوهشی
سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
روش تحقيق توصيفي وجامعه آماري شامل تمامي كارشناسـان اشـتغال بنيـاد و 1568 نفرازجانبازان، خانواده شهدا وايثارگراني بوده است كه از سال 78 تانيمه ي اول 84 از وام اشتغال استفاده كرده اند...

چكيـده :

پژوهش حاضر به منظور بررسي ومقايسه ي ميزان دستيابي طرح هاي اشتغال زاي بنيادشهيد وامور ايثارگران به اهداف  خود انجام شده است. روش تحقيق توصيفي وجامعه آماري شامل تمامي كارشناسـان اشـتغال بنيـاد و 1568 نفرازجانبازان، خانواده شهدا وايثارگراني بوده است كه از سال 78 تانيمه ي اول 84 از وام اشتغال استفاده كرده اند.

روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي  وحجم نمونه 311  نفر بوده و ابزار اندازه گيري شـامل دو پرسـشنامه ي محقـق سـاخته داراي 61  سئوال مي باشد. براساس مدل هاي نظري اشتغال، ابعاد رواني،اجتماعي،اقتصادي وايجاد اشتغال مـورد تأكيـد قرارگرفته است. دربعد ايجاد اشتغال وتـداوم آن از ديـدگاه مـسئولين اشـتغال 50 درصـد و از ديـدگاه آزمـودني هـا نيزدرحدود50 درصد اشتغال ايجاد شده است. بنابراين طرح هاي اشتغال زا دردست يابي بـه اهـداف اشـتغال در زمينـه تداوم فعاليت هاي شغلي50 درصد موفق بوده است. دربعد اقتصادي 5/87 درصد در حدمتوسط وكمتر ازمتوسط بهبودي داشته. به عبارت ديگر طرح هاي اشتغال زا دردست يابي به  اهداف اقتصادي ودر آمد زايي در حدخيلي كمي  موفق بوده است .

در بعد رواني اكثريت( 75درصد) آزمودني  ها اظهارداشته اند كه وام هاي اشتغال ايجاد اعتمادبه نفس وايجاد ارزش نموده است ودر بعد اجتماعي 87 درصد آزمودني ها اظهارداشته اند كه وام هاي اشتغال باعث ايجاد روابط اجتماعي، اميد به زندگي وانگيزش پيشرفت شده است. از ديدگاه مسوولين، در ميان طرح پرداخت وام ،طـرح هـاي خـدماتي بيـشترينموفقيت را داشته اند ودرحد كمي در رفع بيكاري مؤثر بوده وبه  معيشت خانواده هاكمك كرده است. ازميـان طـرح هـاي آموزشي، طرح كارورزي شغلي بيشترين فراواني را دارد ودر حد كمي در رسيدن به اهداف موفق بوده اسـت درنتيجـه وام هاي اشتغال درحدود 50 درصد به اشتغال دائم منجر شده ، درحقيقت 50 درصد به اهداف خودرسيده است. 

كليد واژه: دستيابي  به اهداف ،  بعد رواني ،  بعد اجتماعي،  بعد اقتصادي، طرح هاي اشتغال زا 

دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده