مقالات پژوهشی
سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
اين مطالعه با هدف ارزيابي ميزان احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي در ميـان همـسران شـهداي اسـتان اردبيـل در سـال 1386 و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر آن انجـام شـده اسـت. پـژوهش حاضـر از نـوع پيمايـشي بـوده و ابـزار گـردآوري داده هـا پرسش نامه است...

چكيده

اين مطالعه با هدف ارزيابي ميزان احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي در ميـان همـسران شـهداي اسـتان اردبيـل در سـال 1386 و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر آن انجـام شـده اسـت. پـژوهش حاضـر از نـوع پيمايـشي بـوده و ابـزار گـردآوري داده هـا پرسش نامه است.

جامعه ي آماري تحقيق شامل كليه ي همسران شهداي استان اردبيل در سال 1386 مـي باشـد كـه تعدادشـان413 نفر است و همه ي اين افراد جزو نمونه ي آماري هستند. يافته هاي تحقيق نشان داد كه متغيرهاي اعتماد اجتماعي، احساس نابرابري اجتماعي، سرمايهي اجتماعي، تعلق ذهني طبقـاتي، پايگـاه اقتـصادي و اجتمـاعي محـل سـكونت، مـشاركت سياسـي و اجتماعي و ارزيابي عملكرد نيروي انتظامي با متغير وابـسته؛ يعنـي، ميـزان احـساس امنيـت اجتمـاعي اقتـصادي رابطـه داشـته و توانستند 48 درصد واريانس آن را تبيين نمايند.

نتايج تحليل مسير نيز نشان داد كـه بـيشتـرين اثـر تعيـينكننـدگي مـستقيم مسيرها بر روي متغير وابسته، مربوط به متغيرهاي سرمايه ي اجتماعي، اعتماد اجتماعي و عزت نفس است و در نهايـت باتوجـه بـه نتيجه ي كسب شـده، پيـشنهادهايي چـون: تقويـت سـرمايه ي اجتمـاعي و رفتـار مـشاركتي، كـاهش نـابرابري، تعامـل نهادهـايدستاندركار امنيتي با نخبگان و انديشمندان، شفافسازي عملكرد نيروي انتظامي و اختيارنمودن وحدت رويه در برخورد بـا ايـن مسأله ي اجتماعي ارايه شد.

كليدواژه ها: احساس امنيت اجتماعي اقتصادي؛ همسران شهدا؛ استان اردبيل


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده