مقالات پژوهشی
سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
هدف از اين پژوهش تعيين ميزان رضايتمندي خانواده معظم شاهد و ايثارگران از خـدمات بهداشـتي و درمـاني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل به تفكيك نوع ايثارگري و شهرستانهاي استان مي باشـد...

چكيده 

هدف از اين پژوهش تعيين ميزان رضايتمندي خانواده معظم شاهد و ايثارگران از خـدمات بهداشـتي و درمـاني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل به تفكيك نوع ايثارگري و شهرستانهاي استان مي باشـد. نظرخـواهي از جامعه هدف بنياد در مورد علل نارضايتي از خدمات بهداشتي و درماني ارايه شده و سنجش انتظارات آنها از اهـداف ديگر اين پژوهش بشمار مي رود .

در اين پژوهش از روش تحقيق پيمايشي مقطعي استفاده شده است. جامعه آمـاري پژوهش شامل كليه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداي تحت پوشش بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران اسـتان اردبيل در سال 1386 مي باشد كه تعداد آن 7655 نفر مي باشد. با استفاده از روش »نمونه برداري تصادفي طبقه اي« تعداد 378 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه (ويژه جانبـازان، ويـژه آزادگـان و ويژه خانواده شهدا) مي باشد كه از دو بخش تشكيل يافته است:  بخش مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي و بخـش مربوط به سنجش رضايتمندي كه بر اساس مقياس ليكرت تهيه شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها با اسـتفاده از نرم افزارspss  و شاخص هاي آماري از قبيل فراوانـي، درصـد و ميـانگين نمـرات رضـايتمندي و آزمـونchi- square، آزمونt  و تحليل واريانس يك طرف اقدام شده است. نتـايج پـژوهش نـشان داد ميـزان رضـايتمندي ايثارگران استان از انواع مختلف خدمات بهداشتي و درماني در اكثريت موارد (حدود 70% موارد) در سطح راضـي و بسيار راضي مي باشد.

ميزان رضايتمندي در هر سه گروه جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان در شهرسـتان خلخـال كمتر از ساير شهرستانهاست برآورد گرديد. در گروه جانبازان بيشترين ميزان رضايتمندي مربوط به شهرستان پارس آباد با ميانگين 27/4 و كمترين آن مربوط به شهرستان خلخال با ميانگين 75/2، در گروه خانواده شهدا بيـشترين آن مربوط به شهرستان مشكين شهر با ميانگين 43/4 و كمترين آن مربوط به شهرستان خلخال با ميانگين 51/3، در گروه آزادگان بيشترين رضايتمندي مربوط به شهرستان مشگين شهر با ميانگين 75/4 و كمترين آن با ميانگين 40/2 در شهرستان خلخال برآورد گرديده است. تمركـز زدايـي و گـسترش خـدمات بـه نقـاط مختلـف شـهر و شهرستانهاي استان، اطلاع رساني كافي در مورد انواع مختلف خدمات ارايه شده، قرارداد با پزش كان حاذق و مجـرب و همچنين قرارداد با مراكز درماني مجهز و پيشرفته از خواسته هاي ايثارگران استان مي باشد.


  كلمات كليدي: رضايتمندي، بهداشت و درمان، جانبازان، شاهد، آزادگان، اردبيل 


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده