سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۷
هدف از انجام اين پژوهش فرا تحليل تحقيقات انجام شده پيرامون ميزان سلامت رواني خـانواده هـاي شاهد و ايثارگر و ارائه الگويي كاربردي براي افزايش سلامت رواني آنها بـود...

چكيده 

هدف از انجام اين پژوهش فرا تحليل تحقيقات انجام شده پيرامون ميزان سلامت رواني خـانواده هـاي شاهد و  ايثارگر و ارائه الگويي كاربردي براي افزايش سلامت رواني آنها بـود. بـراي دسـتيابي بـه ايـن هدف، 1 سؤال اصلي و 3سؤال فرعي در مورد سـلامت روانـيخـانواده هـاي شـاهد و ايثـارگر و تـأثير هركدام از متغيرهاي جنسيت، ازدواج مجدد مادر و نوع مجروحيت جانبـازان و درصـد آن بـر سـلامت رواني اين خانواده ها طرح شد. 

به منظور پاسخگويي به اين سؤالات از مجموعه پژوهشهاي انجـام شـده دربـاره آسـيبهاي اجتمـاعي و رواني مرتبط با خانواده هاي شاهد و ايثارگران در سطح كشور، 8 پژوهش كه از لحـاظ روش شـناختي مورد قبول بود و ملاكهاي درون گنجي را داشت براي انجام فرا تحليل انتخاب شد. 

براساس نتايج اين فراتحليل، اندازه اثر مربوط به ميزان سلامت رواني(216/0) خـانواده هـاي شـاهد و ايثارگر متوسط بود. همچنين اندازه اثر مربوط به تـأثير جنـسيت بـر سـلامت روانـي(145/0)، تـأثير وضعيت تأهل كنوني مادر بر سلامت رواني(144/0) خانواده هاي شاهد و  تأثير شدت و نوع جانبـازي بر سلامت رواني(132/0) خانواده جانبازان در سطح متوسط با سلامت رواني ايـن خـانواده هـا رابطـه داشتند.  

در پايان بر اساس يافته هاي موجود در پيشينه تحقيق و نيز نتايج حاصل از اين فراتحليل، مدلي براي افزايش سلامت رواني خانوادههاي شاهد و ايثارگر ارائه شد كه شامل مداخلاتي در مورد عوامل فـردي، عوامل خانوادگي، عوامل بين فردي، عوامل مربوط به مدرسه و دانشگاه و عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي مي باشد. 


كليد واژه ها : خانواده هاي شاهد و ايثارگر، فراتحليل، سلامت رواني، مدل كاربردي 

دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده