مقالات پژوهشی
سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
استان اصفهان، علاوه بر نقش تاريخي، اقتصادي و جغرافيايي، از پيش قراولان مبارزه با رژيم شاهنشاهي بوده و در طـول انقـلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و قبل از آن، داراي سابقهي پرورش انسان هاي بزرگ و مؤثر در اداره ي سياسـي، اجتمـاعي و مذهبي كشور بوده است...

مقدمه 

استان اصفهان، علاوه بر نقش تاريخي، اقتصادي و جغرافيايي، از پيش قراولان مبارزه با رژيم شاهنشاهي بوده و در طـول انقـلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و قبل از آن، داراي سابقه ي پرورش انسان هاي بزرگ و مؤثر در اداره ي سياسـي، اجتمـاعي و مذهبي كشور بوده است.  

اقبال جوانان و مردم اين استان در حمايت از انقلاب و نظام و اعزام كاروان هاي فراوان تداركاتي و پشتيباني به  جبهه هاي جنگ در دوران 8 سال دفاع مقدس را ميتوان از نشانه هاي عزت و منزلت مردم اين استان قلمداد نمود. استان اصفهان بـا تقـديم 23هـزار شهيد و 3هزار و 500 آزاده و 45 هزار جانباز (1) و چندصد هزار  رزمندهي داوطلب بسيجي در طول سال هـاي دفـاع و مقاومـت خستگي ناپذير مردم سلحشور ايران در برابر تجاوز عراق به جمهوري اسلامي ايران نقش آفريني كرده و شگفتي آفريده است.

ملت ايران در جريان هشت سال دفاع مقدس، در يك نبرد اعتقادي، دشمن را از دست اندازي به حـريم  باورهـا و عقايـد خـود بـاز داشت و كشور را از پاره پاره شدن و انقلاب را از خطر نابودي رهانيد. 

شهيدان ما، اين بزرگان قلمرو عشق و معرفت با ساييدن سر برآستان ربوبي، كاري كردند كارستان؛ چنـان كـه امـام بـزرگ مـا، بـرداشتن چنين امتي مباهات كرد . 

تجاوز عراق به جمهوري اسلامي، اگرچه در ظاهر، يك جنگ تمام عيار يك كشور عليه كشور ديگر بود كه در زمين، دريا و هوا و بـا اميد به پيروزي سريع آغاز  شد؛ اما، در ماهيت امر، تجاوز به يك انقلاب مردمي با محتواي عقيدتي بود كـه نـزد تـوده هـاي  مـردم اصالت داشت و در ميان مسلمانان از حقانيت و محبوبيت برخوردار بود؛ لذا، همه ي نيروهايي كه از انقلاب اسـلامي ضـربه خـورده بودند يا از توسعه ي آن بيم داشتند، در اين تجاوز سهيم بوده و به متجاوز كمك كردند (2). 

از سوي ديگر ميدانيم كه انجام كارهاي سترگ، ميتواند منشأ لطمات بزرگي هم باشد كه هدايت و كنتـرل آن نيازمنـد فيوضـات الهي، رهبري حكيمانه ي جامعه و باورهاي عميق ديني مردم و  پايبندي آن ها به ارزش هاست. تقديم تعداد زيادي شهيد، مي توانـد مشكلات اجتماعي فراواني را بهبارآورد و خانواده هاي بسياري را در معرض آسيب هاي جدي قراردهد. توجه بـه خـانواده و عملكـرد آن در خانوادههاي شهداي واجد ناپدري و مقايسهي آن با خانوادههاي فاقد ناپدري انگيزهي اين نوشتار بوده اسـت و بـا توجـه بـه اينكه شهادت بهعنوان يك مفهوم ارزشي و خانواده به عنوان زيربناي جامعه، در اين تحقيق اهميت تام دارد، با شرح مختـصري در اين دو مقوله، بحث اصلي را پي مي گيريم: 

مفهوم شهادت از مفاهيم ارزشمند و مقدس اسلام  ميباشد  كه در متون اسلامي و سخنان پيامبر اكرم صلي اﷲ عليه وآله وسـلم و ائمه ي اطهار عليهم السلام از فضيلت آن بسيار گفته شده است؛ چنانچه امام حسين عليه السلام وقتـي كـه عرصـه ي جنـگ بـر او تنگ تر شد در شب عاشورا اصحاب خود را فراخواند و آنان را ستايش كرد و فرمود من ياراني در اين جهان فاني بهتر از ياران خود سراغ ندارم؛ يعني من شما را بر ياران پدرم و سپاه بدر ترجيح مي دهم؛ يعني همه ي شما قهرمان هـستيد (3)؛ بنـابراين، قهرمانـان واقعي ملت ايران شهدايي هستند كه با انتخاب راه امام حسين عليه السلام در برابر متجـاوزين بـه مملكـت، از حقـوق ملـت دفـاع نموده اند و امروز ياد و  خاطرهي آنان در اذهان ملت زنده و پاينده مي باشد . يكـي از اثـر هـاي  وجـودي شـهدا، برقـراري امنيـت در جامعه ميباشد و خانواده هاي ايراني استمرار قوام خود را مديون آنان ميدانند و همين امر يكي از عـواملي اسـت كـه در باورهـاي عميق مردم ريشه دارد و در كنترل  آسيب هاي اجتماعي و خانوادگي نقش ايفا مي كند. 


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده