سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
هر سازمان با توجه به اهداف و خط مشي معيني تأسيس ميشود و آغاز بهكار ميكند. برنامه ريزي بـراي افـزايش بهـره وري و رفع نواقص احتمالي در سازمانها امري پذيرفته شده است...

چكيده: 

هر سازمان با توجه به اهداف و خط مشي معيني تأسيس ميشود و آغاز بهكار ميكند. برنامه ريزي بـراي افـزايش بهـره وري و رفع نواقص احتمالي در سازمانها امري پذيرفته شده است. نيازسنجي روشي براي مطالعه و بررسي نيازها و دسته بنـدي آنهاسـت تا برنامه ي آموزشي مناسب، براي رفع نواقص و  دسترسي به وضع ايده آل تنظيم شود. تحقيق حاضر، در پي يافتن و تشخيص نيازهاي آموزشي كاركنان سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان ميباشد.

بدين منظور، محقق ابتدا از طريق مطالعه ي شرح وظايف معاونت ها و مصاحبه با معاونين مختلف سازمان، اطلاعـاتي را درخـصوص نيازهاي آموزشي كاركنان به تفكيك عناوين شغلي (فرهنگي، بهداشت و درمان،اداري مالي، تعاون و اموراجتماعي، عمران و مـسكن و پژوهش و ارتباطات فرهنگي) و با مشورت كارشناسان و اساتيد مجرب اقدام به تهيـهي پرسـشنامه درخـصوص تعيـين نيازهـاي آموزشي به تفكيك نيازهاي آموزشي عمومي و تخصصي با هدف دست يابي به موارد زير نمود: 

-       شناسايي نيازهاي آموزشي عمومي و تخصصي كاركنان سازمان 

-       اولويت بندي نيازهاي آموزشي عمومي و تخصصي كاركنان سازمان

پرسشنامهي حاضر، با استفاده از مقياس ليكرت در پنج درجه در دو سطح وضعيت موجود و مطلوب تنظيم گرديد كه پايـايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 84/0 ميباشد. اعضاي نمونهي آماري نيزشامل 156 نفر از كاركنان سازمان بنيـاد شـهيد و امـور ايثارگران استان گيلان مي باشند. 

يافته هاي پژوهش نشان داد كه در زمينه ي نيازهاي آموزشي عمومي و تخصصي، در بيبشتر مـوارد، بـين وضـعيت موجـود و مطلوب كاركنان تفاوت معنا داري وجود دارد. از سوي ديگر، اولويت نيازهاي آموزشي عمومي كاركنان سـازمان بـهترتيـب عبـارت بودند  از: آشنايي بـا شـبكه هـاي اطـلاعرسـانيinternet  وe-mail ، آگـاهي از اصـول مـديريت و سـازمان از ديـدگاه قـرآن و نهج البلاغه، آشنايي بـا مجموعـه ي نـرم افـزاريoffice  (شـامل : Access, Power point, Excel, Word و...)، آمـوزش مهارت مديريت استرس، آشنايي با رايانه و نحوه ي استفاده از آن، آشنايي با روشهاي نوين مديريت(مديريت مـشاركتي )، آشـنايي با اصول كمك هاي اوليه ي جسماني و روانـي، آگـاهي از انديـشه ي سياسـي مـديريت از ديـدگاه امـام خمينـي(ره) و... بـراي هـر معاونت (شغل سازماني كاركنان سازمان) نيز اولويت ها تعيين و مشخص شدند. همچنين تفاوت معنا داري بـين نيازهـاي آموزشـي كاركنان زن و مرد وجود داشت كه زنان ميزان آگاهي بيش تري در زمينه ي مهارت هاي ذكرشده داشتند؛ اما بين نيازهاي آموزشـي كاركنان با سابقه ي كاري مختلف، تفاوت معناداري يافت نشد. از طرف ديگر بين ميزان تحصيلات كاركنان بـا نيازهـاي آموزشـي آن ها تفاوت معنا داري مشاهده شد. 

 

كليدواژه ها: نيازهاي آموزشي، سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگراندریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده