مقالات پژوهشی
سه‌شنبه, ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۳
مقاله ي حاضر، به بررسي نيازهاي جانبازان انقـلاب اسـلامي و جنـگ تحميلـي پرداختـه و هـدف اصـلي آن ، شناسـايي نيازهـا،اولويت بندي نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جانبازان (به تفكيك جانبازان شيميايي، قطـع عـضو و جانبـازان قطـع نخاع) مي باشد...
چكيده: 

مقاله ي حاضر، به بررسي نيازهاي جانبازان انقـلاب اسـلامي و جنـگ تحميلـي پرداختـه و هـدف اصـلي آن ، شناسـايي  نيازهـا،اولويت بندي نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جانبازان (به تفكيك جانبازان شيميايي، قطـع عـضو و جانبـازان قطـع نخاع) مي باشد. 

اين پژوهش با روش پيمايشي اجرا شده است و جامعه ي آماري آن شامل 388 هزار و 443 نفر جانباز مي باشـد كـه از ميـان آنان، 4هزار و 182 نفر با نمونه گيري تصادفي طبقه اي و با استفاده از جدول مورگان به تفكيـك منطقـه بنـدي اسـتان هـاي كـشور به عنوان نمونه انتخاب شدند.  

ابزار گردآوري اطلاعات در اين بررسي،  پرسشنامه، مصاحبه و چك ليست براساس تكنيك دلفي بوده است. 

نتايج نشان ميدهد كه جانبازان جنگ تحميلـي ، نيازهـاي اقتـصادي را در اولويـت اول، نيازهـاي اجتمـاعي را در اولويـت دوم، نياز هاي فرهنگي را در اولويت سوم ، و بالأخره نيازهاي سياسي را در اولويت آخر مـيداننـد. خـدمات ارايـه شـده بـه جانبـازان با اولويت بندي نيازهاي آنان در مواردي متفاوت است.  

كليدواژه ها: جانبازان؛ نيازها؛ ايثارگران.  


دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده