مقالات پژوهشی
شنبه, ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۲
نتـايج حاصـل، نشان از وجود رابطه اي معنادار بين ميزان منزلت اجتماعي پاسخگويان با نگرش به فرهنگ ايثـارگري و روحيـه ي ايثـارگري آنـان دارد...

چكيده 

مقاله ي حاضر در خصوص آسـيب شناسـي منزلـت اجتمـاعي خـانواده هـاي شـاهد و ايثـارگر مـيباشـد . در ايـن مطالعـه وجـه آسيب شناسانه منزلت اجتماعي خانوادهها در قالب رويكرد «دلهرهي منزلت» مورد تبيين و بررسي قرار گرفتـه اسـت. هـمچنـين آثار و تبعات اين دلهره بر نگرش فرزندان ايثارگر نسبت به وضعيت گسترش فرهنگ ايثارگري و روحيه ي ايثـارگري آن هـا بررسـي شده است .

پژوهش حاضر به روش پيمايش انجام گرفته و جامعه ي آماري آن را كليه ي دانش آمـوزان و دانـشجويان سراسـر كـشور تشكيل ميدهد؛ به نحوي كه حجم نمونه ي برآوردشده، برابر با 4 هـزار و 681 نفـر مـيباشـد . در نهايـت، بـا اسـتفاده از شـيوه ی  نمونه گيري «چندمرحله اي»، استان هاي تهران، خراسان رضوي، لرستان و خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتـايج حاصـل، نشان از وجود رابطه اي معنادار بين ميزان منزلت اجتماعي پاسخگويان با نگرش به فرهنگ ايثـارگري و روحيـه ي ايثـارگري آنـان دارد. 

كليدواژه ها: منزلت اجتماعي؛ دلهره ي منزلت؛ وضعيت فرهنگ ايثارگري؛ روحيه ي ايثارگري؛ فرزندان ايثارگر؛ دوران جنگ و صلح. 
دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده