مقالات پژوهشی
شنبه, ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۵
نتايج اين تحقيق نشان داد كه بـين ميـزان دخالـت ديگران در زندگي زناشويي جانبازان و سابقه طلاق و همچنين بين ميزان درآمد و آسيب هـاي اجتمـاعي رابطه وجود دارد...

چکیده

نظر به اينكه جانبازان ، الگوي فداكاري در جامعه ي ما هستند و همه ي ما به نوعي مديون آنان ميباشيم؛ بررسي مشكلات اين قشر ضروري است. از اين رو پژوهش حاضـر، درصـدد بررسـي عوامـل و آسـيب هـاي تاثيرگذار بر خانواده ي جانبازان بالاي 40درصد جنگ تحميلي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگراندر استان خراسان جنوبي است. 

تحقيق حاضر از نوع  پيمايشي بوده و جامعه ي آماري آن، جانبازان بالاي 40درصد جنگ تحميلي تحـت پوشش بنياد شهيد وامور ايثارگران در استان خراسان جنوبي مي باشد كه  به علت كم بـودنِ  تعـداد افـراد جامعه آماري (169 نفر) كل آنها را به عنوان نمونـه در نظـر گـرفتيم و در واقـع از روش تمـام شـماري استفاده شد . ابزار اين پژوهش، پرسش نامه ي محقق ساخته بود. روايي پرسـشنامه  ، بـا اسـتفاده از روايـي صوري و نظر متخصصان برآورد شد.پايايي نيز با استفاده از آلفاي كرانباخ محاسبه شد كه برابر 81/0 بـه دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها، از روش همبستگي استفاده شد. 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين نحوه ي انتخابِ  شريك زندگي و طـلاق؛  تعـداد فرزنـدان جانبـازان و سابقه آسيب هاي اجتماعي؛ تحصيلات و سابقه ي آسيب  اجتماعي؛ تحصيلات جانبـازان و اعتيـاد بـه مـوادمخدر و بالأخره بين سطح سواد و طلاق در بين جانبازان رابطه وجـود نـدارد؛ امـا، بـين ميـزان دخالـت ديگران در زندگي زناشويي جانبازان و سابقه طلاق و همچنين بين ميزان درآمد و آسيب هـاي اجتمـاعي رابطه وجود دارد.  


 كليدواژه ها: آسيب هاي اجتماعي؛خانواده؛ جنگ تحميلي؛ جانبازان بالاي 40درصد. 
دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده