مقالات پژوهشی
شنبه, ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۵
توصيف «خود» در دانشجويان شـاهد و غيرشـاهد، در زيرمقولـه هاي اخلاقـي، شخـصيتي آينـده نگـري و موفقيت به ميزان معنا داري، متفاوت است...

چكيده 

پژوهش حاضر ، با هدف بررسي چگونگي توصيف «خود» در  دانشجويان شاهد و غير شاهد انجـام گرديده است . براي اين مطالعه، 109نفر از  دانشجويان دختر  و پسر شاهد دانشگاه هاي تهران به طور تـصادفي انتخـاب و بـا آزمـون بيست جمله اي (TST) مورد ارزيابي قرارگرفتند؛ سپس ، از ميان دانشجويان عادي، نمونه اي همتا به تعداد   121نفر و به طور تصادفي انتخاب شد و با آزمون بيست جمله اي مورد سنجش قرارگرفت (230n=).

داده هاي جمع آوري شده، با اسـتفاده از مشخـصه ي آمـار استنباطي «كاياسكور»، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. نتايج، نشان داد كـه آزمـودني هـاي شـاهد، «خـود» را بـا همـه ي انـواع «خود»، توصيف كرده اند. بيش ترين توصيف، به  صورت اسنادها و انتسابها و اسنادهاي رواني بوده است.     

آزمودنيها، «خـود» را در  همه ي شكل هاي توصـيفي ازجملـه توصـيف مـادي(21درصـد )، فعـال(11درصـد )، اجتمـاعي (37درصـد ) روانـي (100درصـد ) و معنوي(24درصد) توصيف كرده اند. بين دانـشجويان شـاهد و غيرشـاهد، در چگـونگي توصـيف «خـود»، تفـاوت معنـادار و قابـل ملاحظه اي وجود ندارد.

توصيف «خود» در دانشجويان شـاهد و  غيرشـاهد، در  زيرمقولـه هاي اخلاقـي، شخـصيتي آينـده نگـري و موفقيت به ميزان معنا داري، متفاوت است. فقدان  پدر، ميتواند يكي ازمؤلفه هاي تأثيرگذار بر هشياري روي ويژگي هاي شخـصيتي و توجه به آينده باشد.

نتايج ديگر، نشان داد كه متغير جـنس، در  چگـونگي توصـيف «خـود» در دانـشجويان شـاهد، تـأثير قابـل ملاحظه اي ندارد . بين دختران و پسران شاهد، در زيرمقوله هاي اسناد مادي، هيجاني، عاطفي و توصيف خـانوادگي، تفـاوت وجـود دارد.    

فراواني ها نشان ميدهد كه دختران شاهد، بيش از پسران، «خود» را  به صورت هاي مادي، عاطفي، هيجاني و خانوادگي نـشان داده و توصيف كرده اند. 

كليدو اژه ها: خودپنداشت؛ تصور از خود ؛ شاهد ؛ جنس؛ تست بيست جمله اي.دریافت متن کامل مقاله بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده