نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

بسته های تبلیغاتی گروه مجلات شاهد در نمایشگاه مطبوعات

بسته های تبلیغاتی گروه مجلات شاهد در نمایشگاه مطبوعات

گروه مجلات شاهد شامل «شاهد یاران»، «شاهد جوان»، «شاهد نوجوان» و شاهد کودک» در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور دارد. غرفه گروه مجلات شاهد در شبستان اصلی، غرفه 40 قرار دارد.